Hindi

Chhorrii Teaser Starring Nushrratt Bharuccha

RedditWhatsapp

A pshych film Starring Nushrratt Bharuccha, Mita Vasisht, Saurabh Goyal, Rajesh Jais, Pallavi Ajay, Yaaneea Bharadwaj & others,
directed by Vishal Furia, written by Vishal Furia, Vishal Kapoor and produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Vikram Malhotra, Jack Davis, Shikhaa Sharma, Shiv Chanana